fbpx

Huisregels DKF Group

 

Beste collega,

Via deze weg willen wij u van harte welkom heten bij DKF Group . Onderstaand treft u onze huisregels aan welke aanvullend zijn op de standaard schoonmaak CAO waar DKF Group bij aangesloten is. Hierin komen de volgende onderwerpen aanbod.

– Webportal

– Gedragscode

– Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

– Verlofaanvraag

– Dokter-, ziekenhuis-, tandartsbezoek etc.

– Wat te doen bij ziekte?

– Betermelden

– Bedrijfskleding en bedrijfseigendommen

– Alarminstallatie bij projecten en sleutels bij projecten

– Uitdiensttreding

Mocht u hier vragen over hebben, kunt u hiervoor contact opnemen met uw rayonleider.

Wij zien een prettige samenwerking tegemoet.

Met vriendelijke groet,

DKF Group

 

WEBPORTAL

Bij uw in dienst treden melden wij u aan voor ons Webportal. Hier krijgt u een melding van via de mail en hierin staat alle informatie om in te kunnen loggen op uw persoonlijke pagina. Op het Webportal heeft u naast uw loonstroken, de jaaropgaven en procedures inzichtelijk.

GEDRAGSCODE

Wij zien het als onze verplichting om voor alle medewerkers een dusdanige werkomgeving te creëren dat de werknemer zich in zijn / haar werkomgeving prettig en veilig voelt.

Onder ongewenst gedrag wordt onder andere verstaan:

 • Agressie en geweld zowel verbaal als non verbaal (vechten / schelden / vloeken);
 • Discriminatie op sekse, huidskleur, afkomst, uiterlijk, andere levensstijl, kennis e.d.;
 • Diefstal / vernieling van zowel bedrijfseigendommen als eigendommen van personeel of derden;
 • Intimidatie / afpersing / bedreiging;
 • Seksuele intimidatie, handtastelijkheden en intimiderende opmerkingen;
 • Sociaal isoleren, iemand doodzwijgen, negeren of nadrukkelijk minachten;
 • Werk onaangenaam en onmogelijk maken;
 • Roddelen: op een voortdurend negatieve manier praten over een collega;
 • Gebruik van / onder invloed zijn van drugs en / of alcoholische middelen.

Indien een medewerker zich niet aan de opgestelde regels van ongewenst gedrag houdt zijn hier sancties aan verbonden.

Afhankelijk van het wangedrag kunnen sanctiemaatregelen onder andere plaatsvinden in de vorm van:

 • Het versturen van schriftelijke waarschuwingen;
 • Het op non-actief stellen van medewerkers;
 • Het bespreken van het voorval met directie en direct leidinggevende;
 • Het vastleggen van een veranderingstermijn voor de pleger (waarschuwing);
 • Schorsing;
 • en/of Ontslag.

Het volledige beleid met betrekking tot de gedragscode en de sancties die verbonden zijn aan het vertonen van ongewenst gedrag, kunt u terug vinden op het Webportal of deze kunnen opgevraagd worden bij de KAM-coördinator of bij de afdeling personeelszaken.

Indien gewenst is er door de RAS een centrale vertrouwenspersoon aangesteld te bereiken via 0800-0230654.

VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG)

Medewerkers dienen in het bezit te zijn van een VOG waarvan de aanvraag digitaal zal worden verzonden. Mocht u al in het bezit zijn van een recente VOG, kunt u deze inleveren bij het in dienst treden. Het document dient uiterlijk aan het eind van de proeftijd ingeleverd te zijn bij de afdeling personeelszaken. Mocht dit niet het geval zijn kunnen wij geen garantie geven op de voortzetting van uw dienstverband.

VERLOFAANVRAAG

 • Aanvraag dient altijd via de website van DKF Group te worden doorgegeven via: https://www.deklopgroep.nl/verlofaanvragen/.
 • Aanvraag dient minimaal 3 weken vóór de verlof datum plaats te vinden.
 • Uitzonderingen hierop zijn:
 • Aanvraag zomervakantie voor 31 maart
 • Aanvraag kerstvakantie voor 1 oktober
 • Indien dit niet gebeurt zal de datum door ons bepaald worden.
 • Vakantieperiode: maximaal 3 weken, 15 aaneengesloten werkdagen verlof.

Binnen twee weken ontvangt u een reactie van uw rayonleider.

DOKTER-, ZIEKENHUIS-, TANDARTSBEZOEK etc.

 • Voor fulltime medewerkers (38 uur per week) geldt de volgende verlofregeling: Per jaar heeft u recht op 2 keer 2 uur verlof voor bezoek aan dokter, ziekenhuis, etc. Alles hierbuiten komt voor eigen rekening.
 • Voor parttime medewerkers (minder dan 38 uur per week) geldt de volgende verlofregeling: U plant uw bezoeken zoveel mogelijk buiten uw werktijden om. Mocht dit niet mogelijk zijn is dit voor eigen rekening.

WAT TE DOEN BIJ ZIEKTE?

Als u ziek bent dient u dit, op dezelfde dag minimaal 2 uur vóór aanvang van uw werkzaamheden of indien mogelijk de dag voor aanvang van de werkzaamheden te melden bij uw leidinggevende per telefoon (WhatsApp, sms berichten en e-mail etc. wordt niet geaccepteerd). Ook dient u uw ziekmelding telefonisch door te geven aan kantoor bij de afdeling personeelszaken. Dit dient te gebeuren vóór 09:00, via telefoonnummer 0347 – 32 00 25.

Tijdens uw ziekteverzuim bent u te allen tijde tijdens kantooruren (08:30 – 16:30) telefonisch bereikbaar voor uw leidinggevende of personeelszaken om eventuele vragen te kunnen beantwoorden.

Vanaf uw ziekmelding treedt het verzuimprotocol in werking welke u terug kunt vinden op het Webportal. U dient dagelijks contact te onderhouden met uw rayonleider over de status van uw ziekmelding.

Indien u zich niet houdt aan de afspraken zoals opgenomen in het verzuimprotocol, zijn wij helaas genoodzaakt sancties op te leggen. Indien er een sanctie wordt oplegt, zal dit schriftelijk en gemotiveerd aan u kenbaar zal worden gemaakt.

Voorbeelden van het niet opvolgen van het verzuimprotocol kunnen zijn:

 • Het niet onderhouden van telefonisch contact met de rayonleider;
 • Het niet opnemen van de telefoon bij een ingeplande telefonische afspraak met Arbodienst: de kosten hiervan zijn voor rekening van de werknemer;
 • Het niet opvolgen van de gemaakte afspraak met de bedrijfsarts van de Arbodienst: de kosten hiervan zijn voor de rekening van de medewerker;
 • Indien medewerker niet voldoende meewerkt aan re-integratie kan loonopschorting volgen;
 • Het niet blijven opvolgen van de afspraken conform de geldende Bedrijfsreglementen zonder geldende reden en / of overleg met werkgever kan uiteindelijk leiden tot ontslag.

BETERMELDEN

Betermelden na ziekte dient u de dag voor hervatting van de werkzaamheden te melden bij uw rayonleider per telefoon (WhatsApp, sms berichten en e-mail etc. wordt niet geaccepteerd). Ook dient u uw herstel telefonisch door te geven aan kantoor bij de afdeling personeelszaken. Dit kan via telefoonnummer 0347 – 32 00 25.

BEDRIJFSKLEDING / BEDRIJFSEIGENDOMMEN

U ontvangt van ons bedrijfskleding. Tijdens uw werkzaamheden voor DKF Group dient u deze bedrijfskleding altijd te dragen. Ook dient u de kleding zelf te wassen en netjes te houden. Indien u uit dienst treedt bij ons bent u verplicht alle bedrijfskleding en bedrijfseigendommen binnen 5 dagen in te leveren bij uw rayonleider. Indien wij de door u ontvangen bedrijfskleding & bedrijfseigendommen niet retour ontvangen zullen wij deze kosten in rekening brengen op uw salaris of eindafrekening.

ALARMINSTALLATIE BIJ PROJECTEN / SLEUTELS VAN PROJECTEN

Indien u op een locatie werkzaam bent waarvan het pand is uitgerust met een alarminstallatie dient u zich te houden aan de voorschriften die u zijn uitgelegd over het gebruik van de alarminstallatie. Indien de installatie is ingesteld met zogenaamde bloktijden dient u zich uiteraard aan deze tijden te houden. Dit alles om valse alarm meldingen uit te sluiten. DKF Group behoudt zich het recht voor, om kosten voortvloeiende uit alarm opvolging die zijn veroorzaakt door onjuist of onzorgvuldig handelen, aan u door te belasten. Bij het openen of sluiten van een pand ontvangt u van het betreffende project sleutels om het pand te openen of sluiten. Deze sleutels zijn uw eigen verantwoordelijkheid en u dient hier met alle voorzichtigheid mee om te gaan. In geval van diefstal of verlies zal hier door u zelf aangifte van moeten worden gedaan en dient dit direct bij uw rayonleider gemeld te worden. Wij behouden het recht om, kosten voortvloeiende uit het verliezen of door het kwijt raken van sleutels, die zijn veroorzaakt door onjuist of onzorgvuldig handelen, aan u door te belasten.

UITDIENSTTREDING

Bij uitdiensttreding moet er een beëindigingsovereenkomst getekend worden. U dient uw ontslag schriftelijk, of via de mail aan ons door te geven, bij zowel uw rayonleider als bij de afdeling personeelszaken (pz@dkfgroup.nl). Hierbij dient rekening te worden gehouden met de in de CAO geldende opzegtermijn. Indien u zich hier niet aan houdt, zal het totaal aan overschreden dagen van de opzegtermijn, van het vakantiesaldo afgeboekt worden. Dit kan nadelig zijn voor uw eindafrekening. Na ontvangst van uw verzoek om ontslag, ontvangt u per mail een beëindigingsovereenkomst met het verzoek deze digitaal te ondertekenen. Indien de afdeling personeelszaken geen getekende beëindigingsovereenkomst retour ontvangt zal er geen eindafrekening plaats vinden.

Wij verwerken persoonsgegevens van onze medewerkers in overeenstemming met de geldende privacywetgeving volgens AVG.