fbpx

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent dat een organisatie zich naast het streven naar winst (profit) ook rekening houdt met het effect van de eigen activiteiten op het milieu (planet) en dat er oog is voor de menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). We zijn ons bewust van onze rol in en de bijdrage aan de wereld om ons heen. Hierin zoeken we voortdurend naar de balans tussen people, planet en profit.

Dit betreft de visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Dit document vormt de basis tot het formuleren van duurzaam beleid.

1.1 DKF Group en MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zit DKF Group, als familiebedrijf in haar bloed. Gezien het toenemend belang van dit onderwerp, willen we dit expliciet maken door bewust te kiezen voor een evenredige aandacht voor alle drie de pijlers van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen; de drie P’s:

1. People;
2. Planet;
3. Profit.

Duurzaamheid is hierbij het centrale thema; duurzaamheid als een integrale visie op het welzijn van mens, natuur en ondernemerschap. Door te streven naar duurzame oplossingen met betrekking tot een aantal zorgvuldig gekozen aandachtsgebieden wil DKF Group haar MVO beleid naar een next level ambitieniveau tillen. MVO heeft in de afgelopen jaren binnen DKF Group een prominente plaats ingenomen en is nu goed verweven binnen de 3 P’s.

Als familiebedrijf legt DKF Group al sinds jaar en dag de nadruk op het welzijn van mensen. Dat komt terug in de (aard van) de dienstverlening van DKF Group, in haar relatie met mensen, klanten en leveranciers, maar ook in haar personeelsbeleid en processen ten aanzien van zo klimaatneutraal mogelijk werken

DKF Group realiseert zich dat de samenleving heden ten dage voor tal van uitdagingen staat om de wereld leefbaar te houden. De wereld vervuild, schoon water en grondstoffen worden schaarser, afvalbergen groeien, natuur wordt schaarser, de biodiversiteit neemt af en de opwarming van de aarde is een feit. Deze ontwikkelingen tasten de basis van ons welzijn en ons bestaan aan en hebben zowel maatschappelijke als bedrijfseconomische consequenties.

DKF Group ziet dat het realiseren van meervoudige winst op genoemde drie terreinen de toekomst heeft en dat vraagt om een integrale visie op duurzaamheid. Dat is goed voor het bedrijf, haar relaties en de omgeving. Uitgangspunt is het zo duurzaam mogelijk uitvoeren van onze primaire processen, maar daarnaast is ook een aantal thema’s geformuleerd waaraan wij extra aandacht willen geven.

3 jaar geleden heeft DKF Group een route uitgezet op het gebied van MVO In dit document beschrijven wij de weg die DKF Group op het gebied van MVO in is geslagen. Na een proces van bewustwording binnen de hele organisatie, hebben wij een aantal doelen bewerkstelligd en zijn er nieuwe inzichten met nieuwe doelstellingen naar voren gekomen. Dit document bevat, naast de visie van DKF Group met betrekking tot MVO, een aantal nieuwe concrete maatregelen en biedt handvaten voor het verdere verloop van dit proces. “MVO is een resultaatgericht proces waarbij een bedrijf over de gehele keten van zijn activiteiten verantwoordelijkheid neemt voor de effecten van deze activiteiten op sociaal, ecologisch en economisch gebied, daarover verantwoording aflegt en de dialoog aangaat met belanghebbenden” (Kabinetsvisie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, december 2007).

1.2 Wat zijn de Redenen

Waarom heeft DKF Group ervoor gekozen om MVO centraal te stellen binnen haar bedrijfsvoering?

MVO uit overtuiging (proactief). Dé reden om MVO centraal te stellen, wordt gevonden in de eigen overtuiging. Langdurige relaties voor ons als serviceorganisatie staan voorop.
DKF Group ziet het als haar taak maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen van haar activiteiten. MVO als verplichting (reactief). Op de tweede plaats zullen bedrijven in bepaalde mate maatschappelijk verantwoord ondernemen, omdat zij daartoe vanuit diverse wet- en regelgeving verplicht zijn; hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan milieueisen die vanuit de overheid zijn opgelegd. DKF Group voldoet uiteraard al sinds jaar en dag aan de wet en wettelijke richtlijnen, maar kiest voor een proactieve benadering. Wij willen voorop lopen!

Positieve neveneffecten:

• MVO verhoogt de arbeidsproductiviteit; aandacht voor mens en milieu zorgt voor een positieve sfeer en medewerkers zijn meer betrokken en minder vaak ziek.
• Sommige MVO-maatregelen leveren direct winst op; denk o.a. aan besparing op energieverbruik of het voorkomen van afval.
• Met MVO kan er sneller worden ingespeeld op de markt; MVO verbetert de relaties met de omgeving zoals klanten, leveranciers, banken en overheden.
• MVO zorgt voor positieve publiciteit; MVO geeft bedrijven vaak een streepje voor bij klanten.
• MVO verkleint het ondernemersrisico’s; het risico op imagoschade wordt verminderd.

2. Beleidsterreinen

Een zestal beleidsterreinen zijn geformuleerd, waarop DKF Group concrete stappen gaat ondernemen en reeds heeft genomen op het gebied van MVO. DKF Group wil in haar dienstverlening het verschil blijven maken en daarmee tegelijkertijd de verduurzaming van de activiteiten van haar partners vergemakkelijken.

De activiteiten van DKF Group tonen aan dat we een duurzame partner willen zijn van onze samenleving in het algemeen. Het hiervoor beschreven gedachtegoed van duurzaam partnership is verder uitgewerkt op zes beleidsterreinen, deze zijn:

1. Duurzame inkoop;
2. Duurzame energie;
3. Duurzame mobiliteit;
4. Duurzame dienstverlening;
5. Duurzaam personeelsbeleid;
6. Duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid.

Per beleidsterrein wordt een toelichting gegeven m.b.t. de ambities van DKF Group.

2.1 Duurzame inkoop

Duurzaam inkopen betekent dat DKF Group bij haar inkoopbeslissingen, naast prijs en kwaliteit ook rekening houdt met de milieu-, klimaat en sociale aspecten van de aan te schaffen producten en diensten.

De focus ligt niet meer alleen op de eigen activiteiten, maar er dient rekening gehouden te worden met de gehele keten. Het begrip ketenverantwoordelijkheid komt hierbij dan om de hoek kijken.

2.1.1 Ambitie

DKF Group hanteert bij de inkoop van producten (machines, materialen, bedrijfskleding, auto’s, etcetera) duurzaamheidcriteria. Hiertoe zijn per productgroep eisen opgesteld voor milieu aspecten. Bij milieuaspecten gaat het om het effect van het product of productieproces op het milieu, bijvoorbeeld door energie of materiaalgebruik. Voor dit onderdeel van het duurzaamheidsbeleid heeft DKF Group haar leveranciers als partners nodig.

De ambities van DKF Group met betrekking tot duurzame inkoop worden als volgt omschreven:

• Stoppen van inkoop die niet strikt noodzakelijk is en onvoldoende meerwaarde oplevert c.q. breng de volumes daarvan terug (besparingen);
• Voorkeur voor lokaal/regionaal geproduceerde producten (vermindering van vervoerslasten en vermeerdering van betrokkenheid bij eigen regio);

• Voorkeur voor producten die als ecologisch en maatschappelijk verantwoord zijn gecertificeerd zoals Eco-labels e.a.;

• Voorkeur voor energiezuinig gefabriceerde en qua gebruik energiezuinige producten (vermindering C02 uitstoot);

• Voorkeur voor producten die waar mogelijk recycle-elementen bevatten, zoals cradle to cradle (hergebruik van materialen);

In de afgelopen 3 jaar hebben wij (vanuit de partnershipgedachte) met de destijds bestaande leveranciers inkoopafspraken gemaakt op het gebied van het duurzaamheid, conform de wensen van DKF Group. Dit zowel op het gebied van producten, wagenpark en diensten.

Periodiek beoordelen wij een aantal toeleveranciers, wanneer een leverancier niet in staat is te voldoen aan de toeleveringswensen van DKF Group of dat niet wil, is het uitgangspunt dat uitgekeken wordt naar een passende leverancier die hier wel aan kan voldoen.

Om een en ander binnen de bedrijfsvoering te verankeren, wordt er een inkoopbeleid opgesteld waarin de bovenstaande zaken verder worden uitgewerkt; “total costs of ownership” (TCO) dient hierbij het uitgangspunt te zijn.

2.2 Duurzame energie

Duurzame energie betreft energie waarover de mensheid in de praktijk voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld. DKF Group wil zich binnen het beleidsterrein ‘duurzame energie’ niet alleen focussen op het gebruikmaken van deze soort energie, maar ook op het beperken van de schadelijke invloed die het gebruik van fossiele brandstoffen met zich meebrengt.

2.2.1 Ambitie

DKF Group voert een beleid, waarbij de focus ligt op CO2-reductie. Hierin worden de volgende zaken steeds weer geadresseerd en geoptimaliseerd:

• Energiebesparing in eigen gebouw zoals isolatie, spaarlampen/ledverlichting, uitzetten pc’s, minder waterverbruik, verwarmen en verkoelen;
• Afnemen van schone(re) energievoorziening (groene stroom)
• Aanpassing administratieve processen met efficiëntere inzet van energie en materialen papierloos werken en indien van toepassing automatisch tweezijdig printen, maximale elektronische afhandeling, mails met milieu disclaimer (denk aan “Think before you print”);
• Verbeterde afvalscheiding (papier, gft, chemie, koffiebekers e.d.);
• Bewustwording blijven creëren onder medewerkers van de noodzaak en opbrengst van energiezuiniger werken.

2.3 Duurzame mobiliteit

Streven naar duurzame mobiliteit betekent voor DKF Group dan ook dat zij de negatieve effecten van het transport van haar medewerkers op het milieu zoveel mogelijk probeert te reduceren. Maatregelen op dit vlak kunnen worden onderverdeeld in twee deelgebieden:

• maatregelen m.b.t. reduceren aantal reiskilometers
• maatregelen m.b.t. groener maken wagenpark

2.3.1 Ambitie

• Waar mogelijk worden medewerkers zo dicht mogelijk bij hun woonplaats geplaatst om de vervoerskilometers naar het werk terug te brengen;
• Medewerkers worden gestimuleerd gebruik te maken van openbaar vervoer en de fiets;

• Routes optimaal plannen middels webbased planningtools

2.4 Duurzame dienstverlening

DKF Group stelt zich tot doel haar primaire processen op een zo verantwoord mogelijke wijze uit te voeren. Daarom wil DKF Group haar duurzaamheidsbeleid vorm geven. Hiertoe zal DKF Group een transparant en helder MVO-beleid moeten hebben. Naast het feit dat DKF Group op maatschappelijk verantwoorde wijze haar huidige diensten wil verlenen, is DKF Group ervan overtuigd dat er nieuwe proposities ontstaan als gevolg van de duurzaamheidgedachte. Er is een toenemende vraag naar oplossingen op het gebied van duurzaamheid.

2.4.1 Ambitie

Het uitdragen van de maatschappelijke meerwaarde van duurzame schoonmaak en het up-to-date houden van (ontwikkelingen in) duurzame toepassingen in de eigen dienstverlening en het delen van die kennis met klanten.

2.5 Duurzaam personeelsbeleid

Duurzaam personeelsbeleid betekent voor DKF Group onder meer:

• Zorgen dat medewerkers zich gezond en vitaal voelen en graag aan het werk zijn;
• Het bieden van opleidingsmogelijkheden zodat doorontwikkeling in het werk mogelijk blijft;
• Het verminderen van reistijd tussen wonen en werk zodat er meer tijd voor privé resteert;
• Het respecteren van verschillende culturen met behoud van de normen en waarden van DKF Group;

• Het monitoren van fysieke en geestelijke werkdruk, zodat vroegtijdig ingegrepen kan worden ter verbetering;

2.6 Duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid (MBO)

De uitwerking van de voorgaande beleidsterreinen heeft een directe relatie met de bedrijfsactiviteiten. Door middel van MVO-maatregelen streeft DKF Group ernaar om bij haar bedrijfsactiviteiten op een zo verantwoord mogelijke wijze uit te voeren; het minimaliseren van negatieve gevolgen en het maximaliseren van de positieve gevolgen voor de maatschappij.