fbpx

Beleid verwerking persoonsgegevens

DKF Group, gevestigd aan Nautilusweg 10, 3542 AV Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

W         : https://dkfgroup.nl

T          : 085 – 212 19 67

E          : info@dkfgroup.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

DKF Group verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u verwerken:

– Bedrijfsnaam

– Voor- en achternaam contactpersoon

– Geslacht contactperso(o)n(en)

– Adresgegevens van het Bedrijf

– Adresgegevens van de locaties waar leveringen plaatsvinden of diensten worden verleend

– Telefoonnummer Bedrijf

– Telefoonnummer contactperso(o)n(en)

– E-mailadres Algemeen

– E-mailadres contactpero(o)n(en)

– Bankrekeningnummer

– BTW nummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De DKF Group verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling;

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

– Om goederen en diensten bij u af te leveren/uit te voeren;

– Voor het kunnen doen aan wettelijke (fiscale) verplichtingen;

– Voor het uitvoeren van bedrijfspromotie;

– Voor het doen van commerciële aanbiedingen;

– DKF Group verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;

Er worden geen persoonsgegevens verwerkt voor andere doeleinden dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Het verwerken van persoonsgegevens vindt alleen plaats overeenkomstig deze doelstelling. Als DKF Group voornemens is uw persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken, zal DKF Group contact met u opnemen om u de kans te bieden bezwaar te maken tegen verdere verwerking. Dit zal gebeuren vóór een eventuele verdere verwerking, waarbij de informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie met u zullen worden gedeeld.

Rechtsgronden verwerking

De verwerking in het kader van bovenstaande doelen vindt plaats op basis van enkele rechtsgronden. Hieronder worden deze rechtsgronden toegelicht.

Uitvoering overeenkomst

In een groot deel van de gevallen verwerkt DKF Group uw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de dienstverleningsovereenkomst. De gegevens die worden verwerkt zijn alsdan noodzakelijk om de overeenkomst op een juiste wijze uit te voeren.

Voldoen aan wettelijke plicht

In een groot deel van de gevallen verwerkt DKF Group uw persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke plicht die op DKF Group rust. Dat zijn met name wettelijke plichten ten aanzien van het voeren van een deugdelijke financiële administratie.

Belangenafweging

Daarnaast is de verwerking van uw persoonsgegevens in sommige gevallen noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van DKF Group of van een derde. In dat geval beoordeelt DKF Group of uw belangen en grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen dan die gerechtvaardigde belangen. Alleen als dat niet het geval is, verwerkt DKF Group uw persoonsgegevens op grond van de grondslag van de belangenafweging.

In geval de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op de rechtsgrond belangenafweging, zal DKF Group u hierover informeren en de relevante gerechtvaardigde belangen vermelden.

Toestemming

Als DKF Group persoonsgegevens verwerkt op basis van de door u verleende toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Indien verwerking uitsluitend plaatsvindt op basis van de door u verleende toestemming, dan mag er, nadat u uw toestemming heeft ingetrokken, geen verdere verwerking meer plaatsvinden. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Ontvangers van persoonsgegevens

Derden die van DKF Group persoonsgegevens ontvangen, verwerken deze enkel op verzoek van DKF Group en voor zover deze verwerking noodzakelijk is voor het doel en de opdracht van de verstrekking. DKF Group blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

DKF Group neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DKF Group) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken

DKF Group gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Doorgifte persoonsgegevens naar een derde land buiten de Europese Unie

Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt in landen buiten de Europese Unie.

Beveiliging persoonsgegevens

DKF Group neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alleen die medewerkers hebben, middels gebruikersnaam en wachtwoord toegang tot de persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor hun taakuitoefening. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Bewaartermijnen

DKF Group bewaart persoonsgegevens van betrokkenen niet langer dan dat de gegevens ter zake doen voor het doel waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Klanten:

  1. De bewaartermijn voor algemene gegevens van klanten van DKF Group bedraagt 1 jaar na beëindiging van een dienstverleningsovereenkomst. De bewaartermijn voor financiële gegevens kan langer zijn, indien hiervoor een wettelijke noodzaak is.
  2. Indien de bewaartermijn is verstreken worden de betreffende persoonsgegevens verwijderd en vernietigd, zulks binnen een termijn van 6 maanden.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of een kopie te ontvangen, te corrigeren of rectificeren en te wissen of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DKF Group en heeft u het recht op beperking van de verwerking en gegevensoverdraagbaarheid. Dat laatste recht betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, kopie, correctie/rectificatie, wissen/verwijdering, beperking, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dkfgroup.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. DKF Group wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Slotbepalingen

Deze verklaring kan gewijzigd worden door de verwerkingsverantwoordelijke. Wijzigingen zullen duidelijk en expliciet op deze website kenbaar worden gemaakt en eventueel ook op andere wijzen onder uw aandacht worden gebracht.

 

Deze Privacy Verklaring is vastgelegd op 03-01-2021.